ALGEMENE VOORWAARDEN

 

VERSIE 202101

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek/Postadres
Schootense Dreef 25
5708 HZ Helmond
Telefoonnummer
0492-507979
Faxnummer
0492-507970
Website
www.wenabv.com
E-mail
mail@wenabv.com
KVK
17164042

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wena Uitzendburo B.V.

 

Toelichting op de Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden van WENA Uitzendburo B.V., hierna te noemen ‘WENA’, zijn van toepassing op de dienstverlening van WENA en de overeenkomst(en) die u met WENA sluit. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Voor de volledige inhoud verwijzen we u uiteraard naar die voorwaarden in zijn geheel. In deze toelichting willen we u graag uitdrukkelijk wijzen op een aantal belangrijke onderdelen van die voorwaarden.

WENA verzorgt als uitzendorganisatie voor u de werving en selectie die gericht is op kandidaten die bij u gaan werken op basis van:

 • uitzending
 • detachering
 • indiensttreding

WENA heeft ten aanzien van die opdracht/overeenkomst een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. WENA is daarvoor dus ook niet aansprakelijk. De uiteindelijke keuze van de kandidaat is aan u.

Bij werving en selectie voor indiensttreding bent u als tarief een eenmalige vergoeding verschuldigd. Of het een part-time of full-time functie betreft maakt daarbij geen verschil. U sluit een arbeidsovereenkomst met de kandidaat en deze treedt bij u in dienst.

Bij werving en selectie voor uitzending of detachering ligt dat anders. De medewerker zal bij WENA in dienst zijn en het tarief van WENA is opgenomen in het overeengekomen uurtarief. Indien u een medewerker van WENA later alsnog in dienst wilt nemen dan kan daarvoor – afhankelijk van het aantal uren dat deze medewerker bij u op basis van uitzending/detachering heeft gewerkt – een vergoeding worden gerekend.

Werknemers worden door WENA aan u ter beschikking gesteld op basis van enerzijds een uitzendovereenkomst met “uitzendbeding” of anderzijds een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Indien een uitzendbeding van toepassing is dan eindigt de overeenkomst als u de inlening beëindigt of als de medewerker ziek wordt. Bij een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is sprake van detachering waarbij aan het einde van de uitzending de overeenkomst tussen WENA en medewerker niet vanzelf eindigt. Op basis van de wet en CAO bouwt een medewerker meer rechten op naarmate hij langer werkt voor WENA.

Mede daarom worden alle opdrachten en/of afspraken met WENA schriftelijk overeenkomen of door WENA schriftelijk bevestigd. Het beëindigen en/of opzeggen van opdrachten moet ook schriftelijk gebeuren waarbij rekening moet worden gehouden met een termijn. Deze verschillen per situatie en de exacte termijnen vindt u in hoofdstuk 2 van deze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders is overeengekomen kan een opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds worden beëindigd. Een opdracht voor onbepaalde tijd kan – indien aan de opzegtermijn wordt voldaan – wel worden beëindigd.

Bij terbeschikkingstelling heeft u als opdrachtgever heeft geen arbeidsovereenkomst met de medewerker maar deze is wel bij u werkzaam. De medewerkers staat dan ook onder uw leiding en toezicht. U bent dan ook onder meer verantwoordelijk voor het werk, de werkomstandigheden en de veiligheid van de medewerker. U bent dus ook aansprakelijk voor eventuele schade. Wij adviseren u om na te gaan of uw polis voldoende dekking biedt ingeval u gebruik maakt van medewerkers op uitzend-/detacheringsbasis.

Bij uitzending en detachering wordt wekelijks gefactureerd op basis van de overeengekomen wijze van tijdsverantwoording. U bent verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanwerving daarvan. WENA hanteert voor al haar rekeningen een betalingstermijn van 14 dagen.

Mocht u aanvullende vragen hebben dan beantwoorden we die graag.

Hoofdstuk 1  – Werkingssfeer en definities

Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (schriftelijke en/of mondelinge) aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten door of met WENA Uitzendburo B.V., hierna te noemen WENA, gesloten, waarop WENA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen WENA en een opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijke is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en specifieke bepalingen ten aanzien van verschillende diensten. Indien een specifieke bepaling of een onderdeel daarvan strijdig is met een algemene bepaling, geldt die specifieke bepaling of het betreffende onderdeel daarvan in plaats van de algemene bepaling.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met WENA zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 2: Begripsomschrijvingen

 • WENA : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wena Uitzendburo B.V., gevestigde en kantoorhoudende te Helmond aan de Schootense Dreef 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17164042, die in het kader van de uitoefening van haar bedrijf en op basis van een overeenkomst van Opdracht bij haar in dienst zijnde medewerkers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers, teneinde die medewerkers voor die opdrachtgevers arbeid te laten verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgevers. Hierbij geldt dat tussen de opdrachtgevers en medewerkers geen arbeidsovereenkomst bestaat of ontstaat. Evenmin is sprake van een fictieve dienstbetrekking tussen de medewerkers en de opdrachtgevers zoals bedoeld in art. 2 tot en met 4 van de Wet op de loonbelasting 1964.
 • CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).
 • dienst(en): de dienstverlening van WENA gericht op de terbeschikkingstelling van medewerkers, werving en selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening;
 • inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de medewerker van WENA uitoefent. De aard en omvang van de inlenersbeloning bestaat uit de elementen zoals opgenomen in de geldende CAO:
 • uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week / maand / jaar / periode. Deze kan – dit ter keuze van WENA – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 • toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst. Vanaf 2 september 2019 vallen hieronder ook toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
 • initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald;
 • onbelaste kostenvergoedingen (voor zover WENA deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen;
 • vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk;
 • periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
 • kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door WENA aan de opdrachtgever is voorgesteld, of met wie de opdrachtgever via WENA in contact is gekomen, om een arbeidsverhouding aan te gaan dan wel terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
 • medewerker: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, niet zijnde een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW, is aangegaan met WENA teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde of door hem met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
 • opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en WENA zoals bedoeld in artikel 7:400 BW op grond waarvan (en in zoverre telkens) een of meerdere dienst(en) door WENA worden verricht. De opdracht tot werving en selectie betreft (telkens) een enkele kandidaat, de opdracht tot terbeschikkingstelling betreft (telkens) een enkele medewerker;
 • opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn beroep of bedrijf, met WENA een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie WENA een aanbieding doet. Onder het begrip Opdrachtgever worden tevens begrepen de aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen die door/via de Opdrachtgever in contact komen met (aspirant )medewerker die aan de Opdrachtgever zijn voorgesteld door de Uitzendonderneming. Onder het begrip ‘gelieerde ondernemingen’ in de vorige volzin wordt verstaan:
 1. rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep verbonden zijn als bedoeld in artikel 2:24b BW;
 2. rechtspersonen die dochtermaatschappij van de Opdrachtgever zijn als bedoeld in artikel 2:24a BW, alsmede vice versa;
 • opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de WENA verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 • tarief: het door de opdrachtgever aan WENA verschuldigde vergoeding voor de op grond van de opdracht te verrichten werkzaamheden, exclusief BTW;
 • terbeschikkingstelling: de terbeschikkingstelling van één of meerdere medewerkers om krachtens een opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde, zulks onder instandhouding van de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW niet zijnde een payrollovereenkomst tussen de medewerker en WENA;
 • uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst tussen WENA en de medewerker en/of in de CAO inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door WENA aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW);
 • werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht en in ieder geval omvattend elke tussen WENA en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarbij WENA zich verbindt tot het, waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend, het werven en selecteren van kandidaten alsmede het ter beschikking stellen van kandidaten aan opdrachtgever om onder diens toezicht en leiding en in diens onderneming – voor rekening en risico van opdrachtgever – aldaar gebruikelijke arbeid te verrichten, een en ander in de ruimste zin des woords.

Hoofdstuk 2 – Opdracht

Artikel 3: Aangaan, duur en einde opdracht

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, levertijden e.d. van WENA zijn geheel vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. WENA heeft het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding deze te herroepen.
 2. De opdracht wordt schriftelijk overeengekomen of door WENA schriftelijk bevestigd. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
  • óf voor een vaste periode;
  • óf voor een bepaalbare periode;
  • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

 1. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen of door WENA bevestigd dan geldt voor de opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, tenzij de opdracht 78 weken of langer heeft voortgeduurd, waarbij elkaar – zonder onderbreking van meer dan 6 maanden – opvolgende opdrachten geacht worden 1 opdracht te zijn. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 30 kalenderdagen. De opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
 2. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen of door WENA bevestigd, dan gelden in de lid 4 genoemde opzegtermijnen.
 3. Elke opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden opgezegd c.q. ontbonden, indien:
  • de andere partij in verzuim is;
  • de andere partij geliquideerd is;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan;
  • of de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd.

Indien WENA de ontbinding op één van bovengenoemde gronden inroept, ligt daarin tevens besloten het verzoek van opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Als gevolg van deze opzegging/ontbinding worden alle vorderingen van WENA worden onmiddellijk opeisbaar. De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging c.q ontbinding.

 1. De opdrachtgever zal WENA tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. Gaat het om een opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker dan dient de opdrachtgever deze informatie te verstrekken:
  • uiterlijk 5 weken voor het einde van de opdracht, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft;
  • uiterlijk 3 werkdagen nadat WENA de opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor onbepaalde tijd betreft.

Hierbij zal de opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde medewerker wil behouden. WENA zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat.

 1. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.

Artikel 4: Nakoming opdracht

 1. WENA is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover WENA deze verplichting niet nakomt, is WENA gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij WENA en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WENA. Met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid is artikel 19 onverkort van toepassing.
 2. De opdrachtgever verstrekt aan WENA alle benodigde informatie en verleent ook overigens aan WENA alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om WENA in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is WENA gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van WENA gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

Hoofdstuk 3 – Werving en selectie

Artikel 5: Werving en selectie kandidaten

 1. WENA zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van een opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat of op basis van een opdracht tot terbeschikkingstelling van de kandidaat aan de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt bij de opdracht kenbaar of hij de werving en selectie wenst van een kandidaat met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat of met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan de opdrachtgever.
 2. Ingeval van terbeschikkingstelling werft en selecteert WENA de medewerker om die vervolgens aan een of meerdere opdrachtgevers, waaronder Opdrachtgever, terbeschikking te stellen, om vervolgens onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever aan wie de medewerker ter beschikking is gesteld werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever en WENA spreken af dat WENA de volgende zelfstandige rechten heeft, zonder bemoeienis van de Opdrachtgever:
  • Voorafgaand aan de indiensttreding de medewerker te screenen en te toetsen of de medewerker voldoet aan de gestelde eisen;
  • De medewerker (eventueel in samenspraak met de leidinggevende van de medewerker bij Opdrachtgever) te beoordelen op diens functioneren;
  • De medewerker een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing te geven dan wel andere disciplinaire maatregelen op te leggen;
  • Haar personeelsbeleid zelfstandig uit te voeren, waarbij tevens geldt dat ziekmeldingen van de medewerker en verlofaanvragen bij WENA dienen te worden ingediend door de medewerker en WENA daarvoor in overleg met Opdrachtgever toestemming dient te verlenen;
  • De begeleiding van de medewerker tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzorgen alsmede re-integratie;
  • De medewerker op te leiden en bij te scholen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Echter ook in het kader van de scholingsverplichting als formeel werkgever, en om de kans te vergroten de medewerker eventueel door te plaatsen bij andere opdrachtgevers;
 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan WENA verstrekken van alle voor de goede uitvoering van de opdracht benodigde informatie, waaronder de functieomschrijving, de vereiste en gewenste kwalificaties, het gewenste profiel van de gezochte kandidaat, salarisindicatie, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeids- en omgevingsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. Opdrachtgever zal tevens de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd aan WENA overleggen.
 2. WENA bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever mag de voorgestelde kandidaat afwijzen. De opdrachtgever zal indien daarom door WENA wordt verzocht een eventuele afwijzing schriftelijk motiveren.
 3. WENA zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte kandidaat aan te bieden. WENA schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien WENA om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aan WENA is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat:
  • om welke reden dan ook niet als medewerker ter beschikking kan worden gesteld aan de opdrachtgever; of
  • geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat. WENA is niet aansprakelijk voor enige schade indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van opdrachtgever, tenzij deze aantoonbaar het rechtstreekse gevold is van een toerekenbare tekortkoming van WENA bij de selectie.

Artikel 6: Werving en selectie gericht op arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat

 1. Elke opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat eindigt van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te gaan met een kandidaat.
 2. De opdrachtgever en de kandidaat beslissen of zij een arbeidsverhouding wensen aan te gaan, en onder welke voorwaarden zij dat wensen te doen.
 3. Het door opdrachtgever verschuldigde tarief voor werving en selectie kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het eerste full-time bruto jaarinkomen van de kandidaat die een arbeidsovereenkomst aangaat met opdrachtgever. Bij het bepalen van het eerste bruto jaarinkomen van de Kandidaat worden daarin onder andere, doch niet uitsluitend, naast de overeengekomen bruto periodieke beloningen, geacht te zijn begrepen het vakantiegeld en emolumenten in de vorm van een gegarandeerde of redelijk te verwachten bonus, provisie, 13e maand, tantième of winstdeling, buitenlandtoeslagen, vaste onkosten- en representatievergoedingen, woonkostenvergoedingen, vaste reiskostenvergoeding, kosten voor de aan de kandidaat ter beschikking gestelde lease-auto etc. opdrachtgever is verplicht volledige inzage te verschaffen in het met de kandidaat overeengekomen salaris en emolumenten, onder meer door het verstrekken van kopieën van loonafschriften. Bij arbeidsovereenkomsten betreffende deel(tijd)functies wordt het tarief berekend op basis van een full-time dienstverband zoals bij opdrachtgever gebruikelijk is. Het tarief bedraagt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, minimaal € 4.500,- excl. BTW per overeenkomst.
 4. Tenzij anders overeengekomen is het tarief alleen verschuldigd, indien de opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die door WENA is voorgesteld of waarmee de opdrachtgever anderszins via WENA in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd indien de opdrachtgever of aangewezen derde de kandidaat werkzaamheden laat verrichten zonder dat een arbeidsverhouding is aangegaan.
 5. Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de opdrachtgever heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door WENA voorgestelde kandidaat of zodra aan WENA bekend is geworden dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding met een kandidaat zal aangaan of is aangegaan, dan wel de kandidaat op een andere basis werkzaamheden laat verrichten.
 6. Het tarief is inclusief de kosten van de door WENA gebruikelijk ingezette wervingsmiddelen en -activiteiten. Het tarief is exclusief de kosten, verbonden aan aanvullende – in overleg met de opdrachtgever toegepaste wervingsmiddelen of -activiteiten waaronder onder meer begrepen plaatsing- en productiekosten van advertenties, kosten van (psychologische) testen, assessments, alsmede door de kandidaat in verband met de selectieprocedure gemaakte reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht, ook indien de opdrachtgever de opdracht opzegt of intrekt zonder dat hij een arbeidsverhouding is aangegaan met een door WENA voorgestelde kandidaat of als de opdracht wordt beëindigd conform artikel 3 lid 6. Op verzoek van WENA is opdrachtgever verplicht om ten aanzien van deze kosten aan WENA een voorschot te betalen, bij gebreke waarvan WENA het recht heeft de werkzaamheden op te schorten.
 7. Indien een (potentiële) opdrachtgever via WENA in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door WENA aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 6 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met WENA en is hij het in lid 3 van dit artikel genoemde tarief aan WENA verschuldigd.
 8. Indien de arbeidsovereenkomst met de kandidaat voor de aanvangsdatum van de dienstbetrekking door opdrachtgever of de kandidaat wordt beëindigd, dan wel na aanvang van het dienstverband aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, is WENA nimmer verplicht een andere kandidaat bij Opdrachtgever te plaatsen.

Hoofdstuk 4  – Terbeschikkingstelling van medewerkers

Artikel 7: Terbeschikkingstelling

 1. De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de medewerker met zijn werkzaamheden begint.
 2. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan WENA om de lopende terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig eindigt. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van WENA schriftelijk bevestigen dat hij de opdracht en de terbeschikkingstelling beëindigt. Indien WENA de opdracht op één van de gronden als bedoeld in artikel 3 lid 6 opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 3. Indien tussen de medewerker en WENA het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de medewerker meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever dan geacht het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan WENA bevestigen.
 4. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege, indien en zodra WENA de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, omdat de uitzendovereenkomst tussen WENA en de medewerker is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever WENA is niet gehouden ten behoeve van de opdrachtgever een nieuwe uitzendovereenkomst aan te gaan.
 5. WENA zal zich inspannen de medewerker tijdig en overeenkomstig de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst ter beschikking te stellen. WENA schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien WENA de medewerker om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer ter beschikking kan stellen.

Artikel 8: Vervanging en beschikbaarheid

 1. WENA is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden. Opdrachtgever is gerechtigd een dergelijk voorstel op redelijke gronden af te wijzen.
 2. WENA is te allen tijde gerechtigd een voorstel tot vervanging te doen indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van WENA, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de voor WENA geldende ontslagregels. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel tot vervanging slechts afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Een eventuele afwijzing zal op verzoek van WENA deugdelijk schriftelijk worden gemotiveerd.
 3. Indien WENA – in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de medewerker of andere redenen – een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal WENA zich op verzoek van opdrachtgever inspannen om een vervangende medewerker ter beschikking te stellen. De opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan de re-integratie van de medewerker.
 4. Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld zoals vermeld in artikel 10 en 13 van deze voorwaarden.
 5. WENA schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien WENA om welke reden dan ook een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 6. Het staat WENA vrij om de medewerker zonder toestemming van de Opdrachtgever aan een of meerdere opdrachtgevers ter beschikking te stellen om onder toezicht en leiding van die andere opdrachtgever(s) werkzaamheden te verrichten.

Artikel 9: Arbeidsduur en werktijden medewerkers

 1. De arbeidsomvang, werk- en rusttijden tijden worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De arbeids- en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de medewerker de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.
 2. De vakantie en het verlof van de medewerker worden vastgesteld in overleg tussen WENA, de opdrachtgever en de medewerker met inachtneming van de wet, de CAO en de voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaarden.
 3. De opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid de aan hem in het kader van de wet en CAO aangeboden scholing te genieten. Indien de medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht of scholing volgt op verzoek van de opdrachtgever, zullen de uren die de medewerker aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden na overleg met de opdrachtgever door WENA vastgesteld.
 4. De opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid het werk te onderbreken, indien en voor zover de medewerker hier aanspraak op kan maken ingevolge het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet bepaalde, bijvoorbeeld om te kolven na bevalling. Indien de medewerker recht heeft op loon over de uren besteed aan dergelijke werkonderbrekingen, zullen deze uren als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever dient WENA bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat WENA deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Medewerker. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever WENA onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om WENA tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan WENA het opdrachtgevers-tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
 6. Indien de omvang van de door de medewerker te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en de opdrachtgever de medewerker niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan WENA per oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over drie of zoveel meer uren als de medewerker gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken.

Artikel 10: Functie en beloning medewerkers

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de medewerker uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever en alle componenten van de inlenersbeloning of beloningsregeling voor medewerkers in de bouw.
 2. Op grond van de CAO dient WENA met de medewerker overeen te komen dat de inlenersbeloning wordt toegepast vanaf de aanvang de werkzaamheden van de medewerker bij de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever stelt WENA tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Indien opdrachtgever deze verplichting niet naleeft, komt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever en is opdrachtgever jegens WENA schadeplichtig.
 4. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 5. Als bij de opdrachtgever een regeling van toepassing is die voorziet in een vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk, dan dient opdrachtgever WENA hierover te informeren en is WENA vanaf 30 december 2019 verplicht om deze regeling voor vergoeding van reisuren of reistijd ook toe te passen op de medewerker. Wanneer de reisuren of reistijd van de medewerker reeds als gewerkte uren worden aangemerkt, dan is de regeling bij de opdrachtgever voor reisuren of reistijd niet van toepassing. Zowel de inlenersbeloning alsmede de vergoeding van reisuren en reistijd, indien en voor zover aanwezig bij opdrachtgever, worden doorbelast aan de opdrachtgever in het opdrachtgeverstarief.
 6. Indien op enig moment blijkt dat de door WENA ontvangen informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor juiste inschaling voor de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan WENA alsnog onverwijld de juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO, de inlenersbeloning en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert WENA de beloning van de medewerker én het (opdrachtgevers)tarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat WENA de gecorrigeerde beloning aan de medewerker is verschuldigd.
 7. Uren, gedurende welke de medewerker in het kader van de opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of – anders dan in het kader van woon-/werkverkeer – dient te reizen, worden aan de medewerker vergoed op basis van de hiervoor bij de opdrachtgever geldende regelingen en aan de opdrachtgever doorberekend.
 8. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of (feest)dagen en/of verschoven uren worden beloond conform de toepasselijke CAO of, indien van toepassing, de Inlenersbeloning. Dit wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.
 9. WENA draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de medewerker en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van WENA geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de medewerker. Indien de opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de medewerker, draagt de opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever vergoedt aan WENA alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart WENA tegen aanspraken van de medewerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.

 

Artikel 11  Informatieplicht Opdrachtgever

 1. Teneinde WENA in staat te stellen een voor de arbeid gekwalificeerde medewerker te werven/selecteren, alsmede de medewerker correct te belonen en te informeren, dient de Opdrachtgever, in ieder geval, doch niet uitsluitend, voor het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, de navolgende informatie aan WENA te verstrekken, al dan niet na overleg met WENA:
 • de CAO die de Opdrachtgever bij zijn arbeidsovereenkomsten in acht moet nemen, alsmede (bij gebreke van een CAO of in aanvulling daarop) bij de Opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaardelijke regelingen die voor de arbeidsverhouding tussen WENA en de medewerker relevant zijn;
 • eventueel op grond van die CAO toe te passen Vakkrachtenregeling;
 • de toepasselijke Inlenersbeloning, waaronder ook of een reisuren en reistijdvergoeding geldt ex artikel 10 lid 5 van deze algemene voorwaarden;
 • functiebeschrijving, de aard van de werkzaamheden en de functie-eisen, waaronder de vereiste mate van zelfstandigheid;
 • arbeidsduur (aantal door de medewerker te werken uren per tijdseenheid);
 • vereiste (beroeps)kwalificaties;
 • arbeids- en rusttijden;
 • beoogde looptijd van de Opdracht;
 • arbeidsomstandigheden;
 • mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan;
 • veiligheidsvoorschriften;
 • kwaliteits- en hygiëneregelingen;
 • de normale arbeidsduur binnen de onderneming van de Opdrachtgever;
 • eventuele verplichte vrije dagen, collectieve vakanties en bedrijfssluitingen;
 • eventuele binnen de onderneming van de Opdrachtgever geldende arbeidsreglementen en/of gedragsregels en/of andere voor de medewerker relevante regels.
 1. Indien WENA een ten behoeve van de informatieverstrekking ontwikkeld formulier hanteert, is de Opdrachtgever gehouden dit formulier te gebruiken en verklaart Opdrachtgever hiermee dat hetgeen op het formulier is vermeld correct is.
 2. Indien bepaalde gegevens nog niet beschikbaar zijn voor het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de gegevens in elk geval zo tijdig zijn aangeleverd bij WENA dat deze dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de medewerker.
 3. Indien en voor zover WENA direct of indirect schade lijdt wegens onvolledige en/of onjuiste informatie van de zijde van de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren dan wel incorrecte van de informatie (over onder meer doch niet uitsluitend de inlenersbeloning en de functies), dan is de Opdrachtgever gehouden deze schade, met inbegrip van de alle daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, volledig aan WENA te vergoeden. De Opdrachtgever zal WENA in voorkomend geval dienaangaande vrijwaren.

 

Artikel 12: Goede uitoefening van leiding en toezicht medewerkers

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.
 2. De opdrachtgever dient WENA periodiek en ieder geval op verzoek van WENA te informeren over het functioneren en welzijn van de medewerker(s). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever aan WENA gemeld te worden.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten. Onder een derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon, waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 4. De opdrachtgever kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij de opdracht, de voorwaarden en/of de overige overeenkomst bepaalde, indien WENA en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 5. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met WENA en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. WENA kan nadere voorwaarden aan haar toestemming verbinden.
 6. De opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerker bedrijfsmiddelen aan de medewerker verstrekken. De opdrachtgever zal de medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WENA geen bedrijfsmiddelen, in het bijzonder laptops, mobiele telefoons, smartphones of vervoersmiddelen, verstrekken, waarvan het gebruik door de medewerker niet beperkt is tot de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van het verstrekken van bedrijfsmiddelen door opdrachtgever aan de medewerker, zal de opdrachtgever zorgdragen voor een adequate verzekering van de bedrijfsmiddelen en de medewerker als gebruiker daarvan. WENA is niet aansprakelijk voor schade die door de medewerker aan of met het bedrijfsmiddel is veroorzaakt dan wel voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van het bedrijfsmiddel.
 7. De opdrachtgever zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, is beschadigd of teniet gegaan.
 8. WENA is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen aan de opdrachtgever, derden of de medewerker zelf, die voortvloeit uit handelen (waaronder heet aangaan van verbintenissen met of voor de opdrachtgever of derden) of nalaten van de medewerker, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van WENA bij de selectie van de (aspirant-)medewerker.
 9. De opdrachtgever vrijwaart WENA tegen elke aanspraak van derden of de medewerker jegens WENA als werkgever van de medewerker ter zake van de in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door WENA gemaakte kosten, inclusief daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 13: Arbeidsomstandigheden medewerkers

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de medewerker en WENA verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW is de Opdrachtgever verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen goed in te richten en te onderhouden. Ook dient hij voor het verrichten van de arbeid maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven. De Opdrachtgever dient een en ander te doen in zoverre als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat (ingeleend) personeel schade lijdt.
 2. De opdrachtgever is gehouden om de medewerker en WENA tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de Medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de medewerker schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de opdrachtgever of de in voorgaand artikel genoemde derde, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert WENA onverwijld over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. De opdrachtgever zal aan de medewerker vergoeden – en WENA vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of WENA daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

Artikel 14: Tarieven terbeschikkingstelling medewerkers

 1. Het in de opdracht vermelde tarief is het tarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100 % van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de medewerker recht heeft op een toeslag op dit salaris is het tarief evenredig hoger. Het vermelde tarief is exclusief de eventueel door WENA aan de medewerker verschuldigde atv, vergoedingen voor diensten en uren als bedoeld in artikel 10 lid 7 en overige (kosten)vergoedingen, tenzij anders is bepaald.
 2. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen, wordt het tarief berekend over de door de medewerker gewerkte uren en de overige uren die op grond van deze voorwaarden, de opdracht en/of overige overeenkomst door WENA in rekening worden gebracht. Pauzes worden aan de medewerker doorbetaald en aan de opdrachtgever doorberekend, indien het eigen personeel van de opdrachtgever ook recht heeft op doorbetaling van pauzes. Behoudens voor zover elders in deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst anders is bepaald, wordt het tarief niet berekend over de uren die niet door de medewerker gewerkt zijn als gevolg van ziekte, vakantie of een andere oorzaak die op grond van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 3. Het door de opdrachtgever aan WENA verschuldigde bedrag bestaat uit de optelsom van de tarieven over de normale uren, de eventuele toeslaguren, de eventuele atv, eventuele vergoedingen voor de Diensten en uren als bedoeld in artikel 10 lid 7 en overige (kosten)vergoedingen. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW in rekening gebracht.
 4. Indien op enig moment tijdens de opdracht de toepasselijke inlenersbeloning wijzigt stelt WENA de beloning van de medewerker en het tarief voor de resterende duur van die opdracht opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 5. Behalve in het in lid 4 bedoelde geval is WENA gerechtigd om de verschuldigde tarieven en (kosten)vergoedingen tijdens de opdracht aan te passen in geval van een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid:
  • als gevolg van wijziging van de CAO of van de voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of wijziging van de inlenersbeloning;
  • een stijging van de kosten van de uitzendarbeid als gevolg van wijzigingen van wet- en- regelgeving, waaronder begrepen de uitvoering van de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift;
  • een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid in verband met door WENA te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van medewerkers.

Daarnaast is WENA gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening.

 1. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief zal WENA zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend maken. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met betaling van het gewijzigde opdrachtgeverstarief ligt daarin besloten het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling. Indien de beloning en/of opdrachtgeverstarief te laag is vastgesteld als gevolg van enige oorzaak die toe te wijzen is aan de opdrachtgever dan is WENA gerechtigd de beloning/opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht aan te passen op het juiste niveau en het door opdrachtgever te weinig betaalde, alsmede de bijkomende kosten die WENA heeft gemaakt bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 15: Tijdverantwoording

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
 2. De opdrachtgever en WENA kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat WENA aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week binnen 1 werkdag over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan WENA wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de medewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is WENA gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de medewerker aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de medewerker bij WENA ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de medewerker bij WENA ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 16: Indienstneming medewerker door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is uitsluitend met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een medewerker die aan haar terbeschikking is gesteld. Indien Opdrachtgever met inachtneming van de bepalingen in dit artikel een arbeidsverhouding met de medewerker is aangegaan, eindigt de opdracht tussen opdrachtgever en WENA met ingang van de datum dat betreffende medewerker in dienst treedt bij opdrachtgever.
 2. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de medewerker wordt mede verstaan:
  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de medewerker;
  • het laten ter beschikking stellen van de betreffende medewerker aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de medewerker met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

En voor het bepaalde in dit artikel wordt onder medewerker tevens verstaan:

 • de aspirant-medewerker die bij WENA is ingeschreven:
 • de (aspirant-) medewerker/kandidaat die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
 • de medewerker wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
 1. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan, brengt WENA hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
 2. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig kan worden beëindigd of is geëindigd of voor zover opdrachtgever de opdracht met WENA niet rechtsgeldig kan beëindigen of heeft beëindigd.
 3. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die medewerker – op basis van die opdracht – 1250 uren heeft gewerkt en door WENA zijn gefactureerd aan opdrachtgever, is de opdrachtgever aan WENA een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 1250 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die medewerker gewerkte en door WENA doorbelaste uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 4. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de opdrachtgever altijd ten minste de in lid 5 genoemde vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 5. Indien de opdrachtgever en WENA nog niet tot een vergelijk waren gekomen over de hoogte van het opdrachtgeverstarief , dan is de opdrachtgever aan WENA terstond zonder nadere sommatie ingebrekestelling een bedrag verschuldigd van €7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van WENA om volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever de vergoeding ook verschuldigd indien de opdrachtgever door tussenkomst van WENA in contact is gekomen met de medewerker en:
  • de medewerker rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
  • de opdrachtgever de medewerker rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
  • de medewerker rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
  • de opdrachtgever de medewerker rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
 7. De opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de medewerker. WENA kan, voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de medewerker.

Artikel 17: Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

 1. WENA is overeenkomstig artikel 7a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt.
 2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de bij hem werkzame medewerkers gelijke toegang te verlenen tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming (met name kantine-, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten), als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij een verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis te brengen van de aan hem ter beschikking gestelde medewerkers.
 4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is WENA niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan (het gedeelte van) de onderneming van de opdrachtgever, waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal WENA tijdig en volledig informeren over (verwachte) door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder in ieder geval begrepen een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.

Hoofdstuk 5 – Algemene bepalingen

Artikel 18: Facturatie en betaling

 1. WENA factureert wekelijks door middel van een factuur die per email wordt aangeboden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Facturen van WENA dienen door de opdrachtgever te worden voldaan door middel van bijschrijving van het factuurbedrag op een daartoe door WENA aangewezen bankrekening binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Uitsluitend betalingen aan WENA of een door WENA schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een medewerker, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover WENA en leveren geen grond op voor verrekening of kwijtschelding.
 4. Indien een factuur niet binnen de in lid 2 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, en is de opdrachtgever vanaf dan tot aan de dag der gehele voldoening – zonder dat daar een nadere sommatie of ingebrekestelling voor is vereist – over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist dient hij dit binnen acht kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan WENA kenbaar te maken. Na deze periode wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd door opdrachtgever en vervalt het recht van om de betreffende factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting en schort die betalingsverplichting ook niet op.
 6. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van WENA, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van WENA afdoende zekerheid te stellen voor zijn bestaande en toekomstige verplichtingen jegens WENA, door middel van een bankgarantie, betaling van een voorschot, het verstrekken van pandrecht of anderszins. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot is ter beoordeling aan WENA.
 8. Indien de opdrachtgever de in voorgaande lid gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door WENA gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is WENA gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten dan wel alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzegging. Alle vorderingen van WENA worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die WENA maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de op De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten is ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 150,00- per vordering), tenzij WENA aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De vergoeding zal steeds, zodra de opdrachtgever in verzuim is, door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
 10. In geval van een gezamenlijke opdracht met meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur, waarbij door volledige betaling van de factuur met eventuele bijkomende kosten en rente door één opdrachtgever de overigen worden ontslagen van hun betalingsverplichting jegens WENA.

Artikel 19:Opschortingsrecht

 1. WENA heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op dat moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 3. In afwijking van lid 2 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
  • dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
  • de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Medewerker niet te werk kan worden gesteld én;
  • WENA jegens de Medewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.
  • de opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
 4. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Medewerker of de Medewerker niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan WENA het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 20: Aansprakelijkheid van WENA

 1. Iedere uit de opdracht en/of overige overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een medewerker voortvloeiende aansprakelijkheid van WENA is per gebeurtenis beperkt tot het op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst in rekening te brengen (opdrachtgevers)tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht met een maximum van 3 maanden.
 2. Indien een medewerker schade toebrengt aan opdrachtgever of aan door opdrachtgever in het kader van de opdracht ter beschikking gestelde zaken, dan is WENA daarvoor niet aansprakelijk. Wel zal WENA namens de opdrachtgever de schade op de Medewerker proberen te verhalen indien de medewerker voor de schade aansprakelijk is.
 3. De aansprakelijkheid van WENA in verband met werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat – is per gebeurtenis beperkt tot 50% van het door WENA aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief (excl. BTW) voor de opdracht.
 4. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van WENA voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, of anderszins is in alle gevallen uitgesloten.
 5. In alle gevallen is de maximale hoogte van het op basis van aansprakelijkheid uit te keren bedrag beperkt tot het door de verzekeraar van WENA uit te keren bedrag.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt niet indien sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van WENA.

Artikel 21: Verzekering

 1. De opdrachtgever en WENA zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van WENA verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.
 2. Opdrachtgever dient zich, voor zover mogelijk, voldoende te verzekeren voor hetgeen is bepaald in de artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden.

Artikel 22:Intellectuele en industriële eigendom

 1. WENA zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien WENA in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de medewerker of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan WENA.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert WENA over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan WENA.
 3. WENA is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de medewerker verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de medewerker zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.
 4. De opdrachtgever vrijwaart WENA voor aanspraken van derden in verband met een inbreuk op intellectuele/industriële eigendomsrechten van derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan WENA of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 23: Geheimhouding

 1. WENA en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, klanten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. WENA zal op verzoek van de opdrachtgever de medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert WENA over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan WENA.
 3. WENA is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de medewerker. De opdrachtgever zal WENA vrijwaren voor aanspraken van derden in het kader van het niet of niet deugdelijk naleven van de verplichting tot geheimhouding.

Artikel 24: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van medewerkers en de Wet arbeid vreemdelingen. De opdrachtgever dient:
  • de identiteit van de kandidaat, de medewerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren;
  • vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, de bij hem werkzame medewerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten;
  • in geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de vreemdeling dienen te ontvangen en in zijn administratie op te nemen.
 2. WENA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 25: Voorkomen van discriminatie

 1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid zullen opdrachtgever en WENA bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst, in het bijzonder de opdracht tot werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van medewerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De opdrachtgever en WENA zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 26: Medezeggenschap

 1. De opdrachtgever is gehouden om de medewerker die lid is van de ondernemingsraad van WENA of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 2. Indien de medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de medewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 27: Privacy

 1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Opdrachtgever zal alle redelijke instructies van WENA opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 2. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van WENA die WENA op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door WENA aan hem verstrekte gegevens.
 3. Opdrachtgever zal te allen tijde op eerste verzoek van WENA de door WENA ter beschikking gestelde persoonsgegevens ter hand stellen.
 4. Opdrachtgever zal WENA, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen ingevolge de AVG.
 5. Opdrachtgever stelt WENA te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG.
 6. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan WENA alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 7. Indien sprake is van een datalek in de zin van de AVG spreken partijen met elkaar af dat onverwijld, binnen 24 uur na ontdekking, de datalek door Opdrachtgever aan WENA zal worden gemeld.
 8. Alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens zal Opdrachtgever als de verwerkingsverantwoordelijke, na het ontdekken van een mogelijk datalek, enige tijd mogen nemen voor nader onderzoek teneinde een onnodige melding te voorkomen. De termijn voor het melden begint te lopen op het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker op de hoogte raakt van een incident dat mogelijk onder de meldplicht datalekken valt. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat zonder onnodige vertraging, en niet later dan 72 uur na de ontdekking, een melding worden gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij op dat moment inmiddels uit onderzoek is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht datalekken valt. Hierbij is het belangrijk dat partijen overleg met elkaar hebben gehad alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 9. Indien melding wordt gedaan van de datalek door Opdrachtgever aan betrokkene, dient vooraf WENA worden geïnformeerd en overleg plaats te vinden. In de kennisgeving aan de betrokkene dient in ieder geval te worden vermeld:
 • de aard van de inbreuk,
 • de instanties waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan

krijgen (contactgegevens) en

 • de maatregelen die zijn aanbevolen om de negatieve gevolgen van de
 1. De opdrachtgever vrijwaart WENA tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens WENA in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door WENA gemaakte kosten.

Artikel 28: Toepasselijk recht en Forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van WENA is gevestigd.

Artikel 29: Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN   VERSIE 202101               Bezoek/PostadresSchootense Dreef 255708 HZ HelmondTelefoonnummer0492-507979Faxnummer0492-507970Websitewww.wenabv.comE-mailmail@wenabv.comKVK17164042         ALGEMENE VOORWAARDEN Wena Uitzendburo B.V.   Toelichting op de Algemene Voorwaarden De Algemene voorwaarden van WENA Uitzendburo B.V., hierna te noemen ‘WENA’, zijn van toepassing op de dienstverlening van WENA en de overeenkomst(en) die u met WENA sluit. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Voor de volledige inhoud verwijzen we u uiteraard naar die voorwaarden in zijn geheel. In deze toelichting willen we u graag uitdrukkelijk wijzen op een aantal belangrijke onderdelen van die voorwaarden. WENA verzorgt als uitzendorganisatie voor u de werving en selectie die gericht is op kandidaten die bij u gaan werken op basis van: uitzending detachering indiensttreding WENA heeft ten aanzien van die opdracht/overeenkomst een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. WENA is daarvoor dus ook niet aansprakelijk. De uiteindelijke keuze van de kandidaat is aan u. Bij werving en selectie voor indiensttreding bent u als tarief een eenmalige vergoeding verschuldigd. Of het een part-time of full-time functie betreft maakt daarbij geen verschil. U sluit een arbeidsovereenkomst met de kandidaat en deze treedt bij u in dienst. Bij werving en selectie voor uitzending of detachering ligt dat anders. De medewerker zal bij WENA in dienst zijn en het tarief van WENA is opgenomen in het overeengekomen uurtarief. Indien u een medewerker van WENA later alsnog in dienst wilt nemen dan kan daarvoor – afhankelijk van het aantal uren dat deze medewerker bij u op basis van uitzending/detachering heeft gewerkt – een vergoeding worden gerekend. Werknemers worden door WENA aan u ter beschikking gesteld op basis van enerzijds een uitzendovereenkomst met “uitzendbeding” of anderzijds een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Indien een uitzendbeding van toepassing is dan eindigt de overeenkomst als u de inlening beëindigt of als de medewerker ziek wordt. Bij een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is sprake van detachering waarbij aan het einde van de uitzending de overeenkomst tussen WENA en medewerker niet vanzelf eindigt. Op basis van de wet en CAO bouwt een medewerker meer rechten op naarmate hij langer werkt voor WENA. Mede daarom worden alle opdrachten en/of afspraken met WENA schriftelijk overeenkomen of door WENA schriftelijk bevestigd. Het beëindigen en/of opzeggen van opdrachten moet ook schriftelijk gebeuren waarbij rekening moet worden gehouden met een termijn. Deze verschillen per situatie en de exacte termijnen vindt u in hoofdstuk 2 van deze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders is overeengekomen kan een opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds worden beëindigd. Een opdracht voor onbepaalde tijd kan – indien aan de opzegtermijn wordt voldaan – wel worden beëindigd. Bij terbeschikkingstelling heeft u als opdrachtgever heeft geen arbeidsovereenkomst met de medewerker maar deze is wel bij u werkzaam. De medewerkers staat dan ook onder uw leiding en toezicht. U bent dan ook onder meer verantwoordelijk voor het werk, de werkomstandigheden en de veiligheid van de medewerker. U bent dus ook aansprakelijk voor eventuele schade. Wij adviseren u om na te gaan of uw polis voldoende dekking biedt ingeval u gebruik maakt van medewerkers op uitzend-/detacheringsbasis. Bij uitzending en detachering wordt wekelijks gefactureerd op basis van de overeengekomen wijze van tijdsverantwoording. U bent verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanwerving daarvan. WENA hanteert voor al haar rekeningen een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht u aanvullende vragen hebben dan beantwoorden we die graag. Hoofdstuk 1  – Werkingssfeer en definities Artikel 1: Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (schriftelijke en/of mondelinge) aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten door of met WENA Uitzendburo B.V., hierna te noemen WENA, gesloten, waarop WENA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen WENA en een opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijke is afgeweken. Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en specifieke bepalingen ten aanzien van verschillende diensten. Indien een specifieke bepaling of een onderdeel daarvan strijdig is met een algemene bepaling, geldt die specifieke bepaling of het betreffende onderdeel daarvan in plaats van de algemene bepaling. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met WENA zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Artikel 2: Begripsomschrijvingen WENA : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wena Uitzendburo B.V., gevestigde en kantoorhoudende te Helmond aan de Schootense Dreef 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17164042, die in het kader van de uitoefening van haar bedrijf en op basis van een overeenkomst van Opdracht bij haar in dienst zijnde medewerkers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers, teneinde die medewerkers voor die opdrachtgevers arbeid te laten verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgevers. Hierbij geldt dat tussen de opdrachtgevers en medewerkers geen arbeidsovereenkomst bestaat of ontstaat. Evenmin is sprake van een fictieve dienstbetrekking tussen de medewerkers en de opdrachtgevers zoals bedoeld in art. 2 tot en met 4 van de Wet op de loonbelasting 1964. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). dienst(en): de dienstverlening van WENA gericht op de terbeschikkingstelling van medewerkers, werving en selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening; inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de medewerker van WENA uitoefent. De aard en omvang van de inlenersbeloning bestaat uit de elementen zoals opgenomen in de geldende CAO: uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week / maand / jaar / periode. Deze kan – dit ter keuze van WENA – gecompenseerd worden in tijd en/of geld; toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst. Vanaf 2 september 2019 vallen hieronder ook toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk); initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald; onbelaste kostenvergoedingen (voor zover WENA deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen; vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk; periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door WENA aan de opdrachtgever is voorgesteld, of met wie de opdrachtgever via WENA in contact is gekomen, om een arbeidsverhouding aan te gaan dan wel terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde; medewerker: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, niet zijnde een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW, is aangegaan met WENA teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde of door hem met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde; opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en WENA zoals bedoeld in artikel 7:400 BW op grond waarvan (en in zoverre telkens) een of meerdere dienst(en) door WENA worden verricht. De opdracht tot werving en selectie betreft (telkens) een enkele kandidaat, de opdracht tot terbeschikkingstelling betreft (telkens) een enkele medewerker; opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn beroep of bedrijf, met WENA een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie WENA een aanbieding doet. Onder het begrip Opdrachtgever worden tevens begrepen de aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen die door/via de Opdrachtgever in contact komen met (aspirant )medewerker die aan de Opdrachtgever zijn voorgesteld door de Uitzendonderneming. Onder het begrip ‘gelieerde ondernemingen’ in de vorige volzin wordt verstaan: rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep verbonden zijn als bedoeld in artikel 2:24b BW; rechtspersonen die dochtermaatschappij van de Opdrachtgever zijn als bedoeld in artikel 2:24a BW, alsmede vice versa; opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de WENA verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. tarief: het door de opdrachtgever aan WENA verschuldigde vergoeding voor de op grond van de opdracht te verrichten werkzaamheden, exclusief BTW; terbeschikkingstelling: de terbeschikkingstelling van één of meerdere medewerkers om krachtens een opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde, zulks onder instandhouding van de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW niet zijnde een payrollovereenkomst tussen de medewerker en WENA; uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst tussen WENA en de medewerker en/of in de CAO inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door WENA aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW); werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht en in ieder geval omvattend elke tussen WENA en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarbij WENA zich verbindt tot het, waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend, het werven en selecteren van kandidaten alsmede het ter beschikking stellen van kandidaten aan opdrachtgever om onder diens toezicht en leiding en in diens onderneming – voor rekening en risico van opdrachtgever – aldaar gebruikelijke arbeid te verrichten, een en ander in de ruimste zin des woords. Hoofdstuk 2 – Opdracht Artikel 3: Aangaan, duur en einde opdracht Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, levertijden e.d. van WENA zijn geheel vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. WENA heeft het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding deze te herroepen. De opdracht wordt schriftelijk overeengekomen of door WENA schriftelijk bevestigd. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: óf voor een vaste periode; óf voor een bepaalbare periode; óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen of door WENA bevestigd dan geldt voor de opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, tenzij de opdracht 78 weken of langer heeft voortgeduurd, waarbij elkaar – zonder onderbreking van meer dan 6 maanden – opvolgende opdrachten geacht worden 1 opdracht te zijn. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 30 kalenderdagen. De opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen of door WENA bevestigd, dan gelden in de lid 4 genoemde opzegtermijnen. Elke opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden opgezegd c.q. ontbonden, indien: de andere partij in verzuim is; de andere partij geliquideerd is; de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd. Indien WENA de ontbinding op één van bovengenoemde gronden inroept, ligt daarin tevens besloten het verzoek van opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Als gevolg van deze opzegging/ontbinding worden alle vorderingen van WENA worden onmiddellijk opeisbaar. De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging c.q ontbinding. De opdrachtgever zal WENA tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. Gaat het om een opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker dan dient de opdrachtgever deze informatie te verstrekken: uiterlijk 5 weken voor het einde van de opdracht, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft; uiterlijk 3 werkdagen nadat WENA de opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor onbepaalde tijd betreft. Hierbij zal de opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde medewerker wil behouden. WENA zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht. Artikel 4: Nakoming opdracht WENA is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover WENA deze verplichting niet nakomt, is WENA gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij WENA en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WENA. Met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid is artikel 19 onverkort van toepassing. De opdrachtgever verstrekt aan WENA alle benodigde informatie en verleent ook overigens aan WENA alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om WENA in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is WENA gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van WENA gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren. Hoofdstuk 3 – Werving en selectie Artikel 5: Werving en selectie kandidaten WENA zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van een opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat of op basis van een opdracht tot terbeschikkingstelling van de kandidaat aan de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt bij de opdracht kenbaar of hij de werving en selectie wenst van een kandidaat met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat of met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan de opdrachtgever. Ingeval van terbeschikkingstelling werft en selecteert WENA de medewerker om die vervolgens aan een of meerdere opdrachtgevers, waaronder Opdrachtgever, terbeschikking te stellen, om vervolgens onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever aan wie de medewerker ter beschikking is gesteld werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever en WENA spreken af dat WENA de volgende zelfstandige rechten heeft, zonder bemoeienis van de Opdrachtgever: Voorafgaand aan de indiensttreding de medewerker te screenen en te toetsen of de medewerker voldoet aan de gestelde eisen; De medewerker (eventueel in samenspraak met de leidinggevende van de medewerker bij Opdrachtgever) te beoordelen op diens functioneren; De medewerker een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing te geven dan wel andere disciplinaire maatregelen op te leggen; Haar personeelsbeleid zelfstandig uit te voeren, waarbij tevens geldt dat ziekmeldingen van de medewerker en verlofaanvragen bij WENA dienen te worden ingediend door de medewerker en WENA daarvoor in overleg met Opdrachtgever toestemming dient te verlenen; De begeleiding van de medewerker tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzorgen alsmede re-integratie; De medewerker op te leiden en bij te scholen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Echter ook in het kader van de scholingsverplichting als formeel werkgever, en om de kans te vergroten de medewerker eventueel door te plaatsen bij andere opdrachtgevers; De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan WENA verstrekken van alle voor de goede uitvoering van de opdracht benodigde informatie, waaronder de functieomschrijving, de vereiste en gewenste kwalificaties, het gewenste profiel van de gezochte kandidaat, salarisindicatie, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeids- en omgevingsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. Opdrachtgever zal tevens de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd aan WENA overleggen. WENA bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever mag de voorgestelde kandidaat afwijzen. De opdrachtgever zal indien daarom door WENA wordt verzocht een eventuele afwijzing schriftelijk motiveren. WENA zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte kandidaat aan te bieden. WENA schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien WENA om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aan WENA is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat: om welke reden dan ook niet als medewerker ter beschikking kan worden gesteld aan de opdrachtgever; of geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat. WENA is niet aansprakelijk voor enige schade indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van opdrachtgever, tenzij deze aantoonbaar het rechtstreekse gevold is van een toerekenbare tekortkoming van WENA bij de selectie. Artikel 6: Werving en selectie gericht op arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat Elke opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat eindigt van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te gaan met een kandidaat. De opdrachtgever en de kandidaat beslissen of zij een arbeidsverhouding wensen aan te gaan, en onder welke voorwaarden zij dat wensen te doen. Het door opdrachtgever verschuldigde tarief voor werving en selectie kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het eerste full-time bruto jaarinkomen van de kandidaat die een arbeidsovereenkomst aangaat met opdrachtgever. Bij het bepalen van het eerste bruto jaarinkomen van de Kandidaat worden daarin onder andere, doch niet uitsluitend, naast de overeengekomen bruto periodieke beloningen, geacht te zijn begrepen het vakantiegeld en emolumenten in de vorm van een gegarandeerde of redelijk te verwachten bonus, provisie, 13e maand, tantième of winstdeling, buitenlandtoeslagen, vaste onkosten- en representatievergoedingen, woonkostenvergoedingen, vaste reiskostenvergoeding, kosten voor de aan de kandidaat ter beschikking gestelde lease-auto etc. opdrachtgever is verplicht volledige inzage te verschaffen in het met de kandidaat overeengekomen salaris en emolumenten, onder meer door het verstrekken van kopieën van loonafschriften. Bij arbeidsovereenkomsten betreffende deel(tijd)functies wordt het tarief berekend op basis van een full-time dienstverband zoals bij opdrachtgever gebruikelijk is. Het tarief bedraagt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, minimaal € 4.500,- excl. BTW per overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen is het tarief alleen verschuldigd, indien de opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die door WENA is voorgesteld of waarmee de opdrachtgever anderszins via WENA in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd indien de opdrachtgever of aangewezen derde de kandidaat werkzaamheden laat verrichten zonder dat een arbeidsverhouding is aangegaan. Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de opdrachtgever heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door WENA voorgestelde kandidaat of zodra aan WENA bekend is geworden dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding met een kandidaat zal aangaan of is aangegaan, dan wel de kandidaat op een andere basis werkzaamheden laat verrichten. Het tarief is inclusief de kosten van de door WENA gebruikelijk ingezette wervingsmiddelen en -activiteiten. Het tarief is exclusief de kosten, verbonden aan aanvullende – in overleg met de opdrachtgever toegepaste wervingsmiddelen of -activiteiten waaronder onder meer begrepen plaatsing- en productiekosten van advertenties, kosten van (psychologische) testen, assessments, alsmede door de kandidaat in verband met de selectieprocedure gemaakte reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht, ook indien de opdrachtgever de opdracht opzegt of intrekt zonder dat hij een arbeidsverhouding is aangegaan met een door WENA voorgestelde kandidaat of als de opdracht wordt beëindigd conform artikel 3 lid 6. Op verzoek van WENA is opdrachtgever verplicht om ten aanzien van deze kosten aan WENA een voorschot te betalen, bij gebreke waarvan WENA het recht heeft de werkzaamheden op te schorten. Indien een (potentiële) opdrachtgever via WENA in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door WENA aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 6 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met WENA en is hij het in lid 3 van dit artikel genoemde tarief aan WENA verschuldigd. Indien de arbeidsovereenkomst met de kandidaat voor de aanvangsdatum van de dienstbetrekking door opdrachtgever of de kandidaat wordt beëindigd, dan wel na aanvang van het dienstverband aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, is WENA nimmer verplicht een andere kandidaat bij Opdrachtgever te plaatsen. Hoofdstuk 4  – Terbeschikkingstelling van medewerkers Artikel 7: Terbeschikkingstelling De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de medewerker met zijn werkzaamheden begint. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan WENA om de lopende terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig eindigt. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van WENA schriftelijk bevestigen dat hij de opdracht en de terbeschikkingstelling beëindigt. Indien WENA de opdracht op één van de gronden als bedoeld in artikel 3 lid 6 opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Indien tussen de medewerker en WENA het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de medewerker meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever dan geacht het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan WENA bevestigen. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege, indien en zodra WENA de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, omdat de uitzendovereenkomst tussen WENA en de medewerker is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever WENA is niet gehouden ten behoeve van de opdrachtgever een nieuwe uitzendovereenkomst aan te gaan. WENA zal zich inspannen de medewerker tijdig en overeenkomstig de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst ter beschikking te stellen. WENA schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien WENA de medewerker om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer ter beschikking kan stellen. Artikel 8: Vervanging en beschikbaarheid WENA is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden. Opdrachtgever is gerechtigd een dergelijk voorstel op redelijke gronden af te wijzen. WENA is te allen tijde gerechtigd een voorstel tot vervanging te doen indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van WENA, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de voor WENA geldende ontslagregels. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel tot vervanging slechts afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Een eventuele afwijzing zal op verzoek van WENA deugdelijk schriftelijk worden gemotiveerd. Indien WENA – in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de medewerker of andere redenen – een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal WENA zich op verzoek van opdrachtgever inspannen om een vervangende medewerker ter beschikking te stellen. De opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan de re-integratie van de medewerker. Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld zoals vermeld in artikel 10 en 13 van deze voorwaarden. WENA schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien WENA om welke reden dan ook een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen. Het staat WENA vrij om de medewerker zonder toestemming van de Opdrachtgever aan een of meerdere opdrachtgevers ter beschikking te stellen om onder toezicht en leiding van die andere opdrachtgever(s) werkzaamheden te verrichten. Artikel 9: Arbeidsduur en werktijden medewerkers De arbeidsomvang, werk- en rusttijden tijden worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De arbeids- en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de medewerker de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt. De vakantie en het verlof van de medewerker worden vastgesteld in overleg tussen WENA, de opdrachtgever en de medewerker met inachtneming van de wet, de CAO en de voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaarden. De opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid de aan hem in het kader van de wet en CAO aangeboden scholing te genieten. Indien de medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht of scholing volgt op verzoek van de opdrachtgever, zullen de uren die de medewerker aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden na overleg met de opdrachtgever door WENA vastgesteld. De opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid het werk te onderbreken, indien en voor zover de medewerker hier aanspraak op kan maken ingevolge het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet bepaalde, bijvoorbeeld om te kolven na bevalling. Indien de medewerker recht heeft op loon over de uren besteed aan dergelijke werkonderbrekingen, zullen deze uren als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient WENA bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat WENA deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Medewerker. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever WENA onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om WENA tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan WENA het opdrachtgevers-tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. Indien de omvang van de door de medewerker te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en de opdrachtgever de medewerker niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan WENA per oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over drie of zoveel meer uren als de medewerker gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken. Artikel 10: Functie en beloning medewerkers Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de medewerker uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever en alle componenten van de inlenersbeloning of beloningsregeling voor medewerkers in de bouw. Op grond van de CAO dient WENA met de medewerker overeen te komen dat de inlenersbeloning wordt toegepast vanaf de aanvang de werkzaamheden van de medewerker bij de opdrachtgever. De opdrachtgever stelt WENA tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Indien opdrachtgever deze verplichting niet naleeft, komt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever en is opdrachtgever jegens WENA schadeplichtig. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. Als bij de opdrachtgever een regeling van toepassing is die voorziet in een vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk, dan dient opdrachtgever WENA hierover te informeren en is WENA vanaf 30 december 2019 verplicht om deze regeling voor vergoeding van reisuren of reistijd ook toe te passen op de medewerker. Wanneer de reisuren of reistijd van de medewerker reeds als gewerkte uren worden aangemerkt, dan is de regeling bij de opdrachtgever voor reisuren of reistijd niet van toepassing. Zowel de inlenersbeloning alsmede de vergoeding van reisuren en reistijd, indien en voor zover aanwezig bij opdrachtgever, worden doorbelast aan de opdrachtgever in het opdrachtgeverstarief. Indien op enig moment blijkt dat de door WENA ontvangen informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor juiste inschaling voor de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan WENA alsnog onverwijld de juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO, de inlenersbeloning en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert WENA de beloning van de medewerker én het (opdrachtgevers)tarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat WENA de gecorrigeerde beloning aan de medewerker is verschuldigd. Uren, gedurende welke de medewerker in het kader van de opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of – anders dan in het kader van woon-/werkverkeer – dient te reizen, worden aan de medewerker vergoed op basis van de hiervoor bij de opdrachtgever geldende regelingen en aan de opdrachtgever doorberekend. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of (feest)dagen en/of verschoven uren worden beloond conform de toepasselijke CAO of, indien van toepassing, de Inlenersbeloning. Dit wordt aan de Opdrachtgever doorberekend. WENA draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de medewerker en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van WENA geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de medewerker. Indien de opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de medewerker, draagt de opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De opdrachtgever vergoedt aan WENA alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart WENA tegen aanspraken van de medewerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.   Artikel 11  Informatieplicht Opdrachtgever Teneinde WENA in staat te stellen een voor de arbeid gekwalificeerde medewerker te werven/selecteren, alsmede de medewerker correct te belonen en te informeren, dient de Opdrachtgever, in ieder geval, doch niet uitsluitend, voor het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, de navolgende informatie aan WENA te verstrekken, al dan niet na overleg met WENA: de CAO die de Opdrachtgever bij zijn arbeidsovereenkomsten in acht moet nemen, alsmede (bij gebreke van een CAO of in aanvulling daarop) bij de Opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaardelijke regelingen die voor de arbeidsverhouding tussen WENA en de medewerker relevant zijn; eventueel op grond van die CAO toe te passen Vakkrachtenregeling; de toepasselijke Inlenersbeloning, waaronder ook of een reisuren en reistijdvergoeding geldt ex artikel 10 lid 5 van deze algemene voorwaarden; functiebeschrijving, de aard van de werkzaamheden en de functie-eisen, waaronder de vereiste mate van zelfstandigheid; arbeidsduur (aantal door de medewerker te werken uren per tijdseenheid); vereiste (beroeps)kwalificaties; arbeids- en rusttijden; beoogde looptijd van de Opdracht; arbeidsomstandigheden; mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan; veiligheidsvoorschriften; kwaliteits- en hygiëneregelingen; de normale arbeidsduur binnen de onderneming van de Opdrachtgever; eventuele verplichte vrije dagen, collectieve vakanties en bedrijfssluitingen; eventuele binnen de onderneming van de Opdrachtgever geldende arbeidsreglementen en/of gedragsregels en/of andere voor de medewerker relevante regels. Indien WENA een ten behoeve van de informatieverstrekking ontwikkeld formulier hanteert, is de Opdrachtgever gehouden dit formulier te gebruiken en verklaart Opdrachtgever hiermee dat hetgeen op het formulier is vermeld correct is. Indien bepaalde gegevens nog niet beschikbaar zijn voor het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de gegevens in elk geval zo tijdig zijn aangeleverd bij WENA dat deze dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de medewerker. Indien en voor zover WENA direct of indirect schade lijdt wegens onvolledige en/of onjuiste informatie van de zijde van de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren dan wel incorrecte van de informatie (over onder meer doch niet uitsluitend de inlenersbeloning en de functies), dan is de Opdrachtgever gehouden deze schade, met inbegrip van de alle daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, volledig aan WENA te vergoeden. De Opdrachtgever zal WENA in voorkomend geval dienaangaande vrijwaren.   Artikel 12: Goede uitoefening van leiding en toezicht medewerkers De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is. De opdrachtgever dient WENA periodiek en ieder geval op verzoek van WENA te informeren over het functioneren en welzijn van de medewerker(s). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever aan WENA gemeld te worden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten. Onder een derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon, waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. De opdrachtgever kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij de opdracht, de voorwaarden en/of de overige overeenkomst bepaalde, indien WENA en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met WENA en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. WENA kan nadere voorwaarden aan haar toestemming verbinden. De opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerker bedrijfsmiddelen aan de medewerker verstrekken. De opdrachtgever zal de medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WENA geen bedrijfsmiddelen, in het bijzonder laptops, mobiele telefoons, smartphones of vervoersmiddelen, verstrekken, waarvan het gebruik door de medewerker niet beperkt is tot de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van het verstrekken van bedrijfsmiddelen door opdrachtgever aan de medewerker, zal de opdrachtgever zorgdragen voor een adequate verzekering van de bedrijfsmiddelen en de medewerker als gebruiker daarvan. WENA is niet aansprakelijk voor schade die door de medewerker aan of met het bedrijfsmiddel is veroorzaakt dan wel voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van het bedrijfsmiddel. De opdrachtgever zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, is beschadigd of teniet gegaan. WENA is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen aan de opdrachtgever, derden of de medewerker zelf, die voortvloeit uit handelen (waaronder heet aangaan van verbintenissen met of voor de opdrachtgever of derden) of nalaten van de medewerker, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van WENA bij de selectie van de (aspirant-)medewerker. De opdrachtgever vrijwaart WENA tegen elke aanspraak van derden of de medewerker jegens WENA als werkgever van de medewerker ter zake van de in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door WENA gemaakte kosten, inclusief daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand. Artikel 13: Arbeidsomstandigheden medewerkers De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de medewerker en WENA verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW is de Opdrachtgever verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen goed in te richten en te onderhouden. Ook dient hij voor het verrichten van de arbeid maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven. De Opdrachtgever dient een en ander te doen in zoverre als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat (ingeleend) personeel schade lijdt. De opdrachtgever is gehouden om de medewerker en WENA tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de Medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Indien de medewerker schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de opdrachtgever of de in voorgaand artikel genoemde derde, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert WENA onverwijld over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. De opdrachtgever zal aan de medewerker vergoeden – en WENA vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of WENA daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. Artikel 14: Tarieven terbeschikkingstelling medewerkers Het in de opdracht vermelde tarief is het tarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100 % van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de medewerker recht heeft op een toeslag op dit salaris is het tarief evenredig hoger. Het vermelde tarief is exclusief de eventueel door WENA aan de medewerker verschuldigde atv, vergoedingen voor diensten en uren als bedoeld in artikel 10 lid 7 en overige (kosten)vergoedingen, tenzij anders is bepaald. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen, wordt het tarief berekend over de door de medewerker gewerkte uren en de overige uren die op grond van deze voorwaarden, de opdracht en/of overige overeenkomst door WENA in rekening worden gebracht. Pauzes worden aan de medewerker doorbetaald en aan de opdrachtgever doorberekend, indien het eigen personeel van de opdrachtgever ook recht heeft op doorbetaling van pauzes. Behoudens voor zover elders in deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst anders is bepaald, wordt het tarief niet berekend over de uren die niet door de medewerker gewerkt zijn als gevolg van ziekte, vakantie of een andere oorzaak die op grond van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever. Het door de opdrachtgever aan WENA verschuldigde bedrag bestaat uit de optelsom van de tarieven over de normale uren, de eventuele toeslaguren, de eventuele atv, eventuele vergoedingen voor de Diensten en uren als bedoeld in artikel 10 lid 7 en overige (kosten)vergoedingen. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW in rekening gebracht. Indien op enig moment tijdens de opdracht de toepasselijke inlenersbeloning wijzigt stelt WENA de beloning van de medewerker en het tarief voor de resterende duur van die opdracht opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Behalve in het in lid 4 bedoelde geval is WENA gerechtigd om de verschuldigde tarieven en (kosten)vergoedingen tijdens de opdracht aan te passen in geval van een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid: als gevolg van wijziging van de CAO of van de voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of wijziging van de inlenersbeloning; een stijging van de kosten van de uitzendarbeid als gevolg van wijzigingen van wet- en- regelgeving, waaronder begrepen de uitvoering van de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift; een stijging van de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid in verband met door WENA te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van medewerkers. Daarnaast is WENA gerechtigd haar tarieven jaarlijks te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief zal WENA zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend maken. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met betaling van het gewijzigde opdrachtgeverstarief ligt daarin besloten het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling. Indien de beloning en/of opdrachtgeverstarief te laag is vastgesteld als gevolg van enige oorzaak die toe te wijzen is aan de opdrachtgever dan is WENA gerechtigd de beloning/opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht aan te passen op het juiste niveau en het door opdrachtgever te weinig betaalde, alsmede de bijkomende kosten die WENA heeft gemaakt bij de opdrachtgever in rekening brengen. Artikel 15: Tijdverantwoording Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en WENA kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat WENA aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week binnen 1 werkdag over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan WENA wordt verstrekt. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de medewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is WENA gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de medewerker aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de medewerker bij WENA ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de medewerker bij WENA ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever. Artikel 16: Indienstneming medewerker door opdrachtgever De opdrachtgever is uitsluitend met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een medewerker die aan haar terbeschikking is gesteld. Indien Opdrachtgever met inachtneming van de bepalingen in dit artikel een arbeidsverhouding met de medewerker is aangegaan, eindigt de opdracht tussen opdrachtgever en WENA met ingang van de datum dat betreffende medewerker in dienst treedt bij opdrachtgever. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de medewerker wordt mede verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de medewerker; het laten ter beschikking stellen van de betreffende medewerker aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming); het aangaan van een arbeidsverhouding door de medewerker met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW). En voor het bepaalde in dit artikel wordt onder medewerker tevens verstaan: de aspirant-medewerker die bij WENA is ingeschreven: de (aspirant-) medewerker/kandidaat die is voorgesteld aan de opdrachtgever; de medewerker wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan, brengt WENA hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig kan worden beëindigd of is geëindigd of voor zover opdrachtgever de opdracht met WENA niet rechtsgeldig kan beëindigen of heeft beëindigd. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die medewerker – op basis van die opdracht – 1250 uren heeft gewerkt en door WENA zijn gefactureerd aan opdrachtgever, is de opdrachtgever aan WENA een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 1250 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die medewerker gewerkte en door WENA doorbelaste uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de opdrachtgever altijd ten minste de in lid 5 genoemde vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW. Indien de opdrachtgever en WENA nog niet tot een vergelijk waren gekomen over de hoogte van het opdrachtgeverstarief , dan is de opdrachtgever aan WENA terstond zonder nadere sommatie ingebrekestelling een bedrag verschuldigd van €7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van WENA om volledige schadevergoeding te vorderen. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever de vergoeding ook verschuldigd indien de opdrachtgever door tussenkomst van WENA in contact is gekomen met de medewerker en: de medewerker rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat; de opdrachtgever de medewerker rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat; de medewerker rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat; de opdrachtgever de medewerker rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat; De opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de medewerker. WENA kan, voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de medewerker. Artikel 17: Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs WENA is overeenkomstig artikel 7a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de bij hem werkzame medewerkers gelijke toegang te verlenen tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming (met name kantine-, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten), als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij een verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever is verplicht de binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis te brengen van de aan hem ter beschikking gestelde medewerkers. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is WENA niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan (het gedeelte van) de onderneming van de opdrachtgever, waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal WENA tijdig en volledig informeren over (verwachte) door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder in ieder geval begrepen een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. Hoofdstuk 5 – Algemene bepalingen Artikel 18: Facturatie en betaling WENA factureert wekelijks door middel van een factuur die per email wordt aangeboden, tenzij anders is overeengekomen. Facturen van WENA dienen door de opdrachtgever te worden voldaan door middel van bijschrijving van het factuurbedrag op een daartoe door WENA aangewezen bankrekening binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend betalingen aan WENA of een door WENA schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een medewerker, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover WENA en leveren geen grond op voor verrekening of kwijtschelding. Indien een factuur niet binnen de in lid 2 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, en is de opdrachtgever vanaf dan tot aan de dag der gehele voldoening – zonder dat daar een nadere sommatie of ingebrekestelling voor is vereist – over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist dient hij dit binnen acht kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan WENA kenbaar te maken. Na deze periode wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd door opdrachtgever en vervalt het recht van om de betreffende factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting en schort die betalingsverplichting ook niet op. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van WENA, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van WENA afdoende zekerheid te stellen voor zijn bestaande en toekomstige verplichtingen jegens WENA, door middel van een bankgarantie, betaling van een voorschot, het verstrekken van pandrecht of anderszins. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot is ter beoordeling aan WENA. Indien de opdrachtgever de in voorgaande lid gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door WENA gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is WENA gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten dan wel alle opdrachten en/of overige overeenkomsten met opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzegging. Alle vorderingen van WENA worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die WENA maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de op De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten is ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 150,00- per vordering), tenzij WENA aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De vergoeding zal steeds, zodra de opdrachtgever in verzuim is, door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht. In geval van een gezamenlijke opdracht met meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur, waarbij door volledige betaling van de factuur met eventuele bijkomende kosten en rente door één opdrachtgever de overigen worden ontslagen van hun betalingsverplichting jegens WENA. Artikel 19:Opschortingsrecht WENA heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op dat moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. In afwijking van lid 2 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én; de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Medewerker niet te werk kan worden gesteld én; WENA jegens de Medewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. de opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Medewerker of de Medewerker niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan WENA het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Artikel 20: Aansprakelijkheid van WENA Iedere uit de opdracht en/of overige overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een medewerker voortvloeiende aansprakelijkheid van WENA is per gebeurtenis beperkt tot het op grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst in rekening te brengen (opdrachtgevers)tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht met een maximum van 3 maanden. Indien een medewerker schade toebrengt aan opdrachtgever of aan door opdrachtgever in het kader van de opdracht ter beschikking gestelde zaken, dan is WENA daarvoor niet aansprakelijk. Wel zal WENA namens de opdrachtgever de schade op de Medewerker proberen te verhalen indien de medewerker voor de schade aansprakelijk is. De aansprakelijkheid van WENA in verband met werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat – is per gebeurtenis beperkt tot 50% van het door WENA aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief (excl. BTW) voor de opdracht. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van WENA voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, of anderszins is in alle gevallen uitgesloten. In alle gevallen is de maximale hoogte van het op basis van aansprakelijkheid uit te keren bedrag beperkt tot het door de verzekeraar van WENA uit te keren bedrag. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt niet indien sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van WENA. Artikel 21: Verzekering De opdrachtgever en WENA zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van WENA verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering. Opdrachtgever dient zich, voor zover mogelijk, voldoende te verzekeren voor hetgeen is bepaald in de artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden. Artikel 22:Intellectuele en industriële eigendom WENA zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien WENA in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de medewerker of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan WENA. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert WENA over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan WENA. WENA is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de medewerker verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de medewerker zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. De opdrachtgever vrijwaart WENA voor aanspraken van derden in verband met een inbreuk op intellectuele/industriële eigendomsrechten van derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan WENA of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal. Artikel 23: Geheimhouding WENA en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, klanten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. WENA zal op verzoek van de opdrachtgever de medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert WENA over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan WENA. WENA is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de medewerker. De opdrachtgever zal WENA vrijwaren voor aanspraken van derden in het kader van het niet of niet deugdelijk naleven van de verplichting tot geheimhouding. Artikel 24: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever De opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van medewerkers en de Wet arbeid vreemdelingen. De opdrachtgever dient: de identiteit van de kandidaat, de medewerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, de bij hem werkzame medewerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten; in geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de vreemdeling dienen te ontvangen en in zijn administratie op te nemen. WENA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd. Artikel 25: Voorkomen van discriminatie Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid zullen opdrachtgever en WENA bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst, in het bijzonder de opdracht tot werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van medewerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De opdrachtgever en WENA zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Artikel 26: Medezeggenschap De opdrachtgever is gehouden om de medewerker die lid is van de ondernemingsraad van WENA of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Indien de medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de medewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap. Artikel 27: Privacy In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Opdrachtgever zal alle redelijke instructies van WENA opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van WENA die WENA op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door WENA aan hem verstrekte gegevens. Opdrachtgever zal te allen tijde op eerste verzoek van WENA de door WENA ter beschikking gestelde persoonsgegevens ter hand stellen. Opdrachtgever zal WENA, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen ingevolge de AVG. Opdrachtgever stelt WENA te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan WENA alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. Indien sprake is van een datalek in de zin van de AVG spreken partijen met elkaar af dat onverwijld, binnen 24 uur na ontdekking, de datalek door Opdrachtgever aan WENA zal worden gemeld. Alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens zal Opdrachtgever als de verwerkingsverantwoordelijke, na het ontdekken van een mogelijk datalek, enige tijd mogen nemen voor nader onderzoek teneinde een onnodige melding te voorkomen. De termijn voor het melden begint te lopen op het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker op de hoogte raakt van een incident dat mogelijk onder de meldplicht datalekken valt. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat zonder onnodige vertraging, en niet later dan 72 uur na de ontdekking, een melding worden gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij op dat moment inmiddels uit onderzoek is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht datalekken valt. Hierbij is het belangrijk dat partijen overleg met elkaar hebben gehad alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien melding wordt gedaan van de datalek door Opdrachtgever aan betrokkene, dient vooraf WENA worden geïnformeerd en overleg plaats te vinden. In de kennisgeving aan de betrokkene dient in ieder geval te worden vermeld: de aard van de inbreuk, de instanties waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen (contactgegevens) en de maatregelen die zijn aanbevolen om de negatieve gevolgen van de De opdrachtgever vrijwaart WENA tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens WENA in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door WENA gemaakte kosten. Artikel 28: Toepasselijk recht en Forumkeuze Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van WENA is gevestigd. Artikel 29: Slotbepaling Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.